Deklaracja dostępności serwisu Szkoła Podstawowa nr 48 im. króla Stefana Batorego w Białymstoku

Szkoła Podstawowa nr 48 im. króla Stefana Batorego w Białymstoku zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej Szkoła Podstawowa nr 48 im. króla Stefana Batorego w Białymstoku zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Szkoła Podstawowa nr 48 im. króla Stefana Batorego w Białymstoku.

Data publikacji strony internetowej: 2021-09-16

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2021-09-16

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Informacja o treściach niedostępnych:

Część z opublikowanych zdjęć i grafik nie posiada opisu alternatywnego. Zdarzają się sytuacje, że elementy, których kliknięcie powoduje uruchomienie linku w nowym oknie/karcie przeglądarki internetowej nie informują o tym. Dokumenty opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej, np. skany dokumentów, pliki PDF, DOC itp. – redaktor starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie.

Wyłączenia:

Filmy i multimedia, które zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy. Przygotowanie ich pełnej dostępności wiązałoby się z nadmiernym obciążeniem dla podmiotu publicznego. Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia 2021-09-16. Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia 2021-10-07.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Krzysztof Klem, adres poczty elektronicznej zsps5@um.bialystok.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 85 661-51-34. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Skargi i odwołania

Nazwa organu odwoławczego: Dyrektor Zespółu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 w Białymstoku

Adres organu odwoławczego: ul. Magnoliowa 13, 15-669 Białystok

Adres e-mail organu odwoławczego: zsps5@um.bialystok.pl

Telefon organu odwoławczego: 85 661-51-34

Dostępność architektoniczna

1. Do budynku szkoły prowadzi wejście główne. Wejście główne umożliwia podjazd osobom niepełnosprawnym. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
2. Kancelaria znajduje się na półpiętrze na parterze, naprzeciw wejścia głównego.
3. Zamontowana platforma przyschodowa umożliwia dostęp dla osób niepełnosprawnych (np. poruszających się na wózkach) do korytarzy na parterze.
3. Kolejne piętra, na których znajdują się sale lekcyjne są niedostępne dla osób niepełnosprawnych. Szkoła nie dysponuje platformą i windami pozwalającymi na przemieszczanie się na wyższe piętra. W budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych (toalety, barierki).
4. Na terenie szkoły nie ma parkingu z wyznaczonymi miejscami dla niepełnosprawnych. Publiczny parking znajduje się w pobliżu wejścia do szkoły, przy ul. Magnoliowej.
5. Do budynku szkoły można wejść z psem przewodnikiem i psem asystującym.
6. W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza migowego.

Koordynatorzy dostępności

Inspektor Ochrony Danych

Piotr Czubaty
inspektor@kancelaria-explico.pl

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 w Białymstoku

Szkoła Podstawowa nr 48 im. króla Stefana Batorego w Białymstoku
Przedszkole Samorządowe nr 87 Białymstoku

ul. Magnoliowa 13, 15-669 Białystok
ADRESY EMAIL zsps5@um.bialystok.pl

TELEFONY KONTAKTOWE
Telefon: sekretariat  85 661-51-34
Telefon: portiernia 85 66-16-580
Telefon przedszkole 85 652 - 22 - 84
Telefon: kadry-księgowość 85 661-12-07

obrazek_mol_net.jpg


Powrót na początek strony